Η ΖΩΝΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΕΩΣ ΠΥΞΑΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

THE SELECTIVE ELECTROMAGNETIC REDUCTION ZONE IN PIXARIAS EVIAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Michopoulos P. | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Michopoulos P. | Μιχόπουλος Π.
  5. 1939
  6. 389-393
    • From a long time ago it was already notted by air navigators, during the approach or removal from the Lekelian, some characteristic selective electromagnetic zone which was placed around the peak of the Pixaria mountain in Evia. This zone is not unique in Greece. The phenomenon is observed around the peak Rigani of the Panaitolikon as is around Olibon. In this present essay, it was attempted by the writter, a systematic study of the Pixarian phenomenon trying to determine the reasons which cause it. For the final conclusion, it would be possible to support the opinion that the Pixaria massif provokes ? of the electromagnetic waves and cause the analogous position of the sendes reduction zone towards N. or S. of the peak inside which the reception of a certain signal would be difficult.
    • Από μακρού ήδη εσημειώθη υπό των αεροναυτιλομένων, κατά την προσπέλασιν ή απομάκρυνσιν από την Δεκέλειαν , κάποια χαρακτηριστική ζώνη ηλεκτρομαγνητικής εκλεκτικής μειώσεως, η οποία τοποθετείται γύρω από την κορυφήν του όρους Πυξαριά της Εύβοιας. Η ζώνη αυτή, δεν είναι μοναδική εις την Ελλάδα. το φαινόμενον παρατηρείται γύρω από την κορυφήν Ρίγανι του Παναιτωλικού, όπως και γύρω από τον ΄Ολυμπον. Εις την παρούσαν μελέτην επεχειρήθη παρά των συγγραφέων η συστιματικοτέρα μελέτη του φαινομένου της Πυξαριάς, καθοριζομένων κατά το δυνατόν και των αιτιών τα οποία το προκαλούν. Εις το τελικόν συμπέρασμα θα ήτο δυνατόν να υποστηριχθεί η άποψις, ότι ο ορεινός όγκος της Πυξαριάς προκαλεί παράθλασιν των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, και προκαλεί αναλόγως της θέσεως του πομπού ζώνην μειώσεως προς Β ή Ν της κορυφής εντός της οποίας η λήψης κάποιου σήματος καθίσταται δυσχερής.