ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONDUCTIBILITY COUNTS OF THE SOIL IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1939
  6. 387-388
    • The conductivity count of the soil has particular value during radio-electric applications and attempts were made many times to determine the average conductivity of many soils which fluctuate between -13 -13 0.5.10 to 5.10 (electromagnetic units). If someone should count the tensity of the electromagnetic field, it is possible to easily come to the determination of some soil's conductivity by applying the received relations of Van der Pol. In this present study, the writter used the Macedonian experimental material in order to count the average conductivity of the mountainous and flat part of the Macedonian soil. In Macedonia, the counts were made acccording to the course Sedes-ierissos(mountainous spreading) and sedes-Yiannitsa(flat spreading).
    • Η μέτρησις της ηλεκτραγωγιμότητος εδάφους τινός, έχει ιδιάζουσαν αξίαν κατά τας ραδιοηλεκτρικάς εφαρμογάς, και επεχειρήθει πολλές φορές και παντού να καθορισθεί η μέση αγωγιμότητα διά τα περισσότερα των εδαφών η οποία κυμαίνεται μεταξύ -13 -13 0.5.10 έως 5.10 (ηλεκτρομαγνητικαί μονάδες). Εάν μετρήσει κάποιος την ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, είναι δυνατόν να αχθεί εύκολα εις τον καθορισμόν της αγωγιμότητος κάποιου εδάφους, εφαρμόζων τας υποδεχθείσας σχέσεις του Van der pol. Εις την παρούσαν εργασίαν επεχειρήθη παρά του συγγραφέως, χρησιμοποιών το εν Μακεδονία συλλεγέν άλλοτε πειραματικόν υλικόν, να καθωρισθεί η μέση αγωγιμότητα τμήματος ορεινού και πεδινού μακεδονικού εδάφους. Εις την Μακεδονίαν αι μετρήσεις διεξήχθησαν κατά την κατεύθυνσιν Σέδες-Ιερισσός (ορεινή διάδοσις) και Σέδες-Γιαννιτσά (πεδινή διάδοσις).