ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGIC STUDY : IMAGINATION AND IT'S RELATION TO OTHER MENTAL FUNCTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1939
  6. 303-320
    • This present study refers to the imagination and it's relation to inteligence. It's aim is to determine if there is a connection between imagination and intelligence, in other words, if that mental function relates to the other one so that when one expresses itself a correspondant expression occurs and what is the degree of the connection according to age and sexe. The findings that are mentioned, are explained.
    • Η προκειμένη έρευνα αναφέρεται εια την φαντασίαν και την σχέσιν αυτής προς την ευφυίαν. Σκοπόν έχει να καθορίσει, εάν υπάρχει συναάφεια της φαντασίας προς την ευφυϊαν, εάν δηλαδή αι ψυχικαί αυταί λειτουργίαι συναρτώνται έτσι προς αλλήλους, ώστε εις την εκδήλωσιν της μιάς, να συνακολουθεί αντίστοιχος εκδήλωσις της άλλης και ποιός είναι ο βαθμός συναφείας αυτής, κατά τας ηλικίας και τα φύλα. Εξήχθησαν πορίσματα, τα οποία και αναφέρονται.