ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 1821

THE SPIRITUAL FACTORS OF 1821 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1939
  6. 276-287
    • A panegyric speech on the occasion of the 25th March 1939 anniversary celebration during which the contribution of the spiritual preparation of the nation pararell to the military one for the sucuss of the 1821 revolution is analysed.
    • Πανηγυρική ομιλία με την ευκαιρία της επαιτείου της 25ης Μαρτίου 1939 κατά την οποίαν αναλύεται η συμβολή της πνευματικής προετοιμασίας του έθνους παράλληλα με την στρατιωτική, στην επιτυχία της επαναστάσης του 1821.