Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΟΡΒΙΤΟΛΙΝΟΦΟΡΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΕΝ ΑΙΓΑΛΕΩ

THE APPEARANCE OF ORBITOLINEN LIMESTONE IN AEGALEOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Μισταρδής Γασπ | Renz Karl | Mistardis Gasp.
  5. 1939
  6. 255-257
    • The writters in this present announcement, expose the findings of their geological studies made in the areas between N. Kokkinias and N. Phokaias (Haidari) - M. Daphniou, a part of Aegaleo, the most eastern part which is known as Koridalos.
    • Οι συγγραφεύς εις την παρούσαν ανακοίνωσιν εκθέταν τα πορίσματα των γεωλογικών ερευνών τους, εις το μεταξύ Ν. Κοκκινιάς και Ν. Φωκαίας (Χαϊδαρίου) - Μ. Δαφνίου, τμήμα του Αιγάλεω, το ανατολικώτερον μέρος του οποίου είναι γνωστόν ως Κορυδαλός.