ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΑΔΙΚΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΩΝ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

SUPPLEMENTARY STUDY ON THE TRIASSIC FAUNA OF CEPHALOPOD IN ARGOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1939
  6. 235-255
    • The writter, during the year 1906 discovered in the centre of Argolis, two rich cephalopod deposits, one in the reddish ? type calcareous stratums of Asklipiou and the other, in the stratum of Seint-Andrew. In this present announcement, he exposes the findings of the supplementary studies which were made in 1938 and for which he collected new fossils until the studies of the collection of the geological institute of the Athens University. Based on this study of the paleontologic material, he drew up the boards that are exposed in the announcement.
    • Ο συγγραφεύς κατά το έτος 1906 ανεκάλυψεν εις το κέντρον της Αργολικής χερσονήσου, δύο πλούσια κεφαλοπόδων κοιτάσματα, εκ των οποίων το μεν εις τα ερυθρόχροα χαλλσταττίου τύπου ασβεστολιθικά στρώματα του Ασκληπιείου, το δε εις τα στρώματα του Αγ. Ανδρέα (παρά το Λυγουριό). Εις την παρούσαν ανακοίνωσιν, εκθέτει τα πορίσματα των συμπληρωματικών μελετών του, οι οποίες έγιναν κατά το έτος 1938 και κατά τις οποίες ο ίδιος συνέλεξεν επί τόπου νέα απολιθώματα, ως και επί των μελετών της συλλογής του Γεωλογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επι τη βάσει της μελέτης του εν λόγω παλαιοντολογικού υλικού, κατήρτισε τους πίνακες οι οποίοι παρατίθενται εις την ανακοίνωσιν, των μη μέχρι τούδε γνωστών αμμωνιτών, της ως άνω περιοχής.