1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Stephanidis Themos | Στεφανίδης Θέμος
  5. 1939
  6. 220-232
    • A hydrobiologic study on the frsh-water in Corfu and especially on the insects and mosquitos. This essey is based on studies which were conducted during the years 1912-15 and 1930-38 during which more than 400 lakes, swamps, marshes, streams, ditches and potheles were examined in various parts of the island. The study presents great interest because few studies of this kind have been published in Greece.
    • Μελέτη επί της υδροβιολογίας των γλυκών υδάτων της Κέρκυρας και ιδίως των εντομοστράκων και των κωνώπων. Η εργασία στηρίζεται επί ερευνών οι οποίες έγιναν κατά τα έτη 1912-15 και 1930-38 κατά τα οποία εξητάσθησαν άνω των 400 λιμνών, ελών, τελμάτων, ρυακίων, ταφρων και λάκκων, εις τα διάφορα μέρη της νήσου. Η μελέτη αυτή είναι λίαν ενδιαφέρουσα , καθ' όσον ελάχιστες εργασίες αυτού του είδους έχουν δημοσιευθεί στην Ελλάδα.