Α. ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΟΥΛΗΣΙΣ

A. DETERMINISM AND FREE WILL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957)
  5. 1939
  6. 202-205
    • The problem of cause-result is being studied after the introduction of the quantic theory of Planck and the statement of the principle of uncertainity or of indefinableness like it is exposed by Heisenberg. A connection of this problem with the issue of free willor not, in the material world and in the spiritual world.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα αιτίου-αποτελέσματος μετά την εισαγωγή της κβαντικής θεωρίας του Planck και την διατύπωση της αρχής της αβεβαιότητος ή τον Heisenberg. Σύνδεση του προβλήματος αυτού με το ζήτημα της ελευθερίας ή μη της βουλήσεως, τόσο στον κόσμο της ύλης όσο και του πνεύματος.