ΤΑ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

THE REMOTEST CAUSES FOR THE POSTWAR SPIRITUAL MOVEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1939
  6. 172-183
    • A description of the recycling through centuries of the theocratic, anthropocratic and physiocratic method of discovery of the truth. The return of anthropocraticy and the major growth of physical science leads to an impressive blooming of spiritual movement worldwide, something that can only bring beneficances to humankind.
    • Περιγραφή ανακύκλωσης δια μέσου των αιώνων της Θεοκρατικής Ανθρωποκρατικής και Φυσιοκρατικής μεθόδου αναζήτησης της αληθείας. Η επάνοδος της ανθρωποκρατίας και μεγάλη ανάπτυξη των φυσικών επιστημών οδηγεί σε μία εντυπωσιακή άνθηση της πνευματικής κίνησης δισθνώς, κάτι που μόνο ευεργετήματα μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα.