ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

CONCERNING THE RADIOACTIVE THERMALS IN THE ISLAND NIKARIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Περτέσης Μ Λ
  5. 1939
  6. 155-163
    • The 8 thermals in Nikaria spout in various parts of the coast in the island. These springs have radioactivity 320-406 mache units and most of them are radioactive (from the until then researched greek mineral springs). Except the springs in Joachimistal in ? where lavatories are provided with 600 mache units until the springs of Oberschlemia in Saxon Erzgebirge where lavatories are provided of equal radioactivity, in no other part of Europe, springs with radioactivity 320-400 mache units are used. The therapeutic indications of the thermals in Nikaria are mentioned in brief.
    • Αι θερμοπηγαί της Ικαρίας, οκτώ του αριθμόν, αναβλύζουν εις διάφορα σημεία της ακτής της νήσου, ή εγγύτατα αυτής. Οι πηγές αυτές έχουν ραδιενέργεια 320-406 μονάδων Mache είναι δε εξ όλων των μέχρι τούδε ερευνηθεισών ελληνικών μεταλλικών πηγών οι περισσότεροι ραδιενεργοί. Εξειρουμένων των πηγών του Joachimistal στην Βοημία, όπου παρέχονται λουτρά με 600 μονάδες mache, ως και των πηγών του Oberschlemia στο Σαξωνικό Erzgebirge, όπου παρέχονται λουτρά ίσης περίπου ραδιενεργείας, πουθενά αλλού εις την Ευρώπην, δεν χρησιμοποιούνται πηγές με ραδιενέργειαν 320-400 μονάδων mache. Αναφέρονται συνοπτικά οι θεραπευτικές ενδείξεις των θερμοπηγών της Ικαρίας.