ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΟΜΠΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CONCERNING THE INTERFERENCE PERCENTAGE OF SOME BROADCASTING EMISSIONS TOWARDS THE GREEK WAVELENGHT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1939
  6. 148-155
    • In this present study, the experimental determination of the tensity of the electromagnetic field of the static of greek wavelength of foreign stations, Rabat, Sundswall Swtisch Regional, is being attempted and also the determination of the reception tensity of neighbouring greek wavelength stations definying the interference percentage and annoyance. The stations that were studied were those from Vienna, Florence, ? and Milan. The counts were made from September 1938 until mid January 1939, in Athens and Salonika. The conclusions are mentioned.
    • Εις την παρούσαν μελέτην, επιχειρείται ο πειραματικός καθορισμός της εντάσεως ηλεκτρομαγνητικού πεδίου των παρασιτογόνων ως προς τα ελληνικά μήκη κύματος ξένων σταθμών, Rabat Sundswall scotisch, Regional, ακόμη δε και ο καθορισμός της εντάσεως λήψεως γειτονικών προς τα ελληνικά κύματα σταθμών, προσδιορισμένου έτσι του ποσοστού παρεμβολής και οχλήσεως εξ αυτών. Οι σταθμοί που μελετήθηκαν ήταν της Βιέννης, Φλωρεντίας, Αβόφ και Μιλάνου. Αι μετρήσεις διεξήχθησαν κατά το χρονικόν διάστημα από Σεπτεμβρίου 1938 μέχρι μέσων Ιανουαρίου 1939, τόσον επί την Αθήνα, όσον και εις την Θεσ/νίκην. Εξήχθησαν συμπεράσματα, τα οποία και αναφέρονται.