ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΡ' ΗΜΙΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΕΣΤΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

CONCERNING THE MARITIME NOMENCLATURE AND IT'S PRESENT POSITION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λυκούδης Στυλιανός Εμμ.
  5. 1939
  6. 88-103
    • The history of the creation of our maritime terms and it's after authentication of the maritime nomenclature is not as simple as it is believed to be. Through the announcement, the writter adds whatever is not known concerning the nomenclature and all about the origin of the terms which most were authenticated from the 1st October 1858 B.D.
    • Το ιστορικόν της δημιουργίας των ναυτικών μας όρων και της κατόπιν επισημοποιήσεως των διά του μνημειώδους "Ναυτικού Ονοματολογίου" δεν είναι τόσον απλό, όσον γενικώς πιστεύεται. Διά τούτο και ο συγγραφεύς διά της ανακοινώσεως αυτής συμπληρώνει τα όσα περί του Ονοματολογίου δεν είναι γνωστά, και ως προς την προέλευσιν των όρων εκ των οποίων οι περισσότεροι επισημοποιήθησαν διά του από 1 Οκτωβρίου 1858 Β.Δ..