ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΕΡΑΜΥΝΗ

STUDY ON THE RESORPTION ABILITY OF ACTIVE CARBON USED IN AIR DEFENSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βλασσόπουλος Βλ
  5. 1939
  6. 58-64
    • In the announcement the resorption ability of active carbon of various capacities in humidity against phosgene and chloropicrin was studied from the author. The studies showed that the resorption ability of the examined carbon samble against phosgene, reaches the highest efficiency limit when the carbon contains 35% water. On the contrary, the highest efficiency limit of chloropiclin is when the carbon contains humidity between 0-1%. These results are refered for Greece's standards for the making of antiasphyxiating masks.
    • Εις την ανακοίνωσιν εξητάσθη παρά του συγγραφέως η προσροφητική ικανότης ενεργού άνθρακος διαφόρου περιεκτικότητος εις υγρασίαν, έναντι φωσγενίου και χλωριοπικρίνης. Οι έρευνες αυτές κατέδειξαν ότι η προσροφητική ικανότης του εξετασθέντος δείγματος άνθρακος έναντι του φωσγενίου, φθάνει το ανώτατον όριον εις απόδοσιν όταν ο άνθρακας περιέχει ύδωρ 35%. Αντιθέτως διά την χλωριοπικρίνην το ανώτατον όριον αποδόσεως, είναι όταν ο άνθρακας περιέχει υγρασίαν μεταξύ 0-1%. Τα ως άνω αποτελέσματα αναφέρονται εις τας εν Ελλάδι ισχύουσας προδιαγραφάς, διά την κατασκευήν αντιασφυξιογόνων προσωπίδων.