ΝΕΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

NEW GUIDELINES TOWARDS THE PREPARATION OF NEW CHEMICAL BELLICOSE SUBSTANCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βλασσόπουλος Βλ
  5. 1939
  6. 47-58
    • For the preparation of new chemical bellicose substances, the author based on the "through the introduction of some ? " of molecules of a known order of atoms, it is possible to influence the electrochemistry and with this manner, to provoke a poisonous energy. For this purpose, the author examined the poisonous energy substance of a know stereochemistry order as, e.g. chloropicrin and phosgene. The results are refered in the announcement.
    • Δια την παρασκευήν νέων χημικών πολεμικών ουσιών ο συγγραφεύς εστηρίχθη εις το ότι "διά της εισαγωγής ορισμένων "κλειδατόμων" εν τινι μορίω γνωστής διατάξεως των ατόμων του εν τω χώρω, δύναται τις κατά βούλησιν να επηρεάσει τον ηλεκτροχημισμόν αυτού και δια του τρόπου αυτού να προκαλέσει μίαν ορισμένην δηλητηριώδη ενέργειαν." Προς τον σκοπόν αυτόν εξητάσθη παρά του συγγραφέως η δηλητηριώδης ενέργεια ουσιών γνωστής στερεοχημικής διατάξεως, ως πχ. χλωριοπικρίνης και φωσγενίου. Εξήχθησαν αποτελέσματα τα οποία και αναφέρονται εις την ανακοίνωσιν.