ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

CONCERNING THE RELATION BETWEEN THE ORDER OF ATOMS AND GROUPS OF THE MOLECULE ORGANICS OF SOME SUBSTANCES AND THEIR NORMAL ENERGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βλασσόπουλος Βλ
  5. 1939
  6. 41-47
    • To explain the energy mechanism of chemical bellicose substances, the electrochemistry of the molecule of the substances with the help of electrochemical theory was taking into consideration. The conclusion was that through the introduction of some ? into the molecule, it adds to the molecule a certain poisonous energy especially when the incerted ? is found for from the sphere influence of other adjoining ?. The ? and the ? were examined which were found to exagerate the poisonous energy, those that the halogens were incerted directly in the circlet and not in the ? ? as it happens in the first ones.
    • Πρός εξήγησιν του μηχανισμού της ενέργειας των χημικών πολεμικών ουσιών, ελήφθη υπ' όψιν ο ηλεκτροχημισμός του μορίου των ουσιών τούτων με την βοήθεια της ηλεκτρονικής θεωρίας. Εξήχθη το συμπέρασμα ότι δια της εισαγωγής ορισμένων "κλειδατόμων" εις το μόριον, εις ορισμένην αυτού θέσιν εις τον χώρον, προσδίδεται εις το μόριον τούτο μία ορισμένη δηλητηριώδης ενέργεια, όταν μάλιστα το εισαγόμενον "κλειδάτομον" ευρίσκεται μακράν της σφαίρας επιρροής άλλων γειτονικών "κλειδατόμων". Εξητάσθησαν δε το βενζυλοχλωρίδιον και το ξυλυλοβρωμίδιον τα οποία ευρέθη ότι υπερβάλλουν πολύ εις δηλητηριώδη ενέργειαν, εκείνα εις τα οποία τα αλογόνα έχουν εισαχθεί απ' ευθείας εις τον δακτύλιον και όχι εις την αλυφατικήν άλυσον, όπως συμβαίνει εις τα πρώτα.