ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

CONTRIBUTION TO THE SCIENTIFIC REGULATIONS OF MODERN GREEK ORTHOGRAPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1939
  6. 15-34
    • An analytical study on the problem of orthography of the modern greek language. The reason for it is a report made from the goverment to the Athens Academy 7 years ago concerning the modern greek orthography, especially the demotic language as well as the neo-hellinic form of ancient greek ? committee under the presidency of the then general secretary of the Academy Dimitri Egnitiou and Constantine Amantou, George Anagnostopoulou, John Kalitsounakis and Achilleas Garganou who wrote a short orthographic diagram. This orthographic diagram was studied, altered and completed by the author who has the responsibility and not the committee, is included in the announcement.
    • Αναλυτική μελέτην του προβλήματος της ορθογραφίας της νέας ελληνικής γλώσσας. Αιτία αυτής υπήρξεν η προ επτά ετών (το 1931) αναφορά της ελληνικής κυβερνήσεως προς την Ακαδημίαν Αθηνών περί της νεοελλήνικής ορθογραφίας, κυρίως της δημοτικής γλώσσας, αλλ' εν πολλοίς και της καθαρεύουσας. Ωρίσθη επιτροπή υπό την προεδρίαν του τότε Γεν. Γραμματέως της Ακαδημίας Δημητρίου Αιγινήτου και των Κων/νου Αμάντου, Γεωργίου Αναγνωστοπούλου, Ιωάννου Καλιτσουνάκη και Αχιλλέως Τζαρτζάνου η οποία συνέταξε σύντομον ορθογραφικόν διάγραμμα. Το συγκεκριμένον ορθογραφικόν διάγραμμα, μελετηθέν εκ νέου παρά του συγγραφέως τροποποιηθέν και συμπληρωθέν παρ' αυτού, ο οποίος φέρει την γενικωτέραν ευθύνην και όχι πλέον η επιτροπή, περιλαμβάνεται εις την ανακοίνωσιν.