ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ " ΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ " ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΚΑΛΙΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1925-26 ΚΑΙ 1928

DEPOSITION OF STUDIES : CONCERNING THE CLIMATOLOGICAL CONDITIONS OF PARNITHA DURING SUMMER AND JOURNAL OF THE EXPLOSIVE PHENOMENONS OF THE VOLCANO KAMMENIS DURING 1925-26 AND 1928 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λαμπαδάριος Δημήτριος
  5. 1939
  6. 14-15
    • The deposition of the two studies of m. Kritikou, regular professor of seismology at the Athens university who drew up a general seismic map of Greece based on seismological facts of the last 40 years.
    • Κατάθεση των δύο μελετών του κ. Μ. Κρητικού τακτικού καθηγητού της σεισμολογίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών ο οποίος συνέταξε και γενικό σεισμικό χάρτη της Ελλάδος με βάση τα σεισμολογικά δεδομένα της τελευταίας τεσσαροκονταετίας.