ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ
  5. 1939
  6. 3-13
    • A speech from the president which states in detail the work of the Academy during the 14 years of it's function. A detailed report is also made concerning the lingual and educational problem of the country.
    • Προεδρικός λόγος στον οποίον γίνεται λεπτομερής αναφορά στο έργο της Ακαδημίας, κατά τα πρώτα δεκετέσσερα χρόνια της λειτουργίας του. Γίνεται επίσης λεπτομερής αναφορά στο γλωσσικό και το εκπαιδευτικό πρόβλημα της χώρας.