Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

THE DISCOVERY OF MEDICINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1955
  6. 464-475
    • All nations, irrespective from their cultural level, have medicines. It is soud that the discovery of medicine in the primitive era happened accidentely. This however, cannot be true because various nations without any contact among themselves, used the same pharmalogical heibs. A detailed retrospection on the history of medicines.
    • ΄Ολοι οι λαοί, ανεξαρτήτως του βαθμού πολιτισμού τους, διέθεταν φάρμακα. Λέγεται ότι η ανεύρεση των φαρμάκων στην πρωτόγονη εποχή έγινε τυχαία. Αυτό όμως δεν πρέπει να αληθεύει διότι διάφοροι λαοί χωρίς καμμία επαφή μεταξύ των χρησιμοποιούσαν τα ίδια φαρμακολογικά βότανα. Γλαφυρή και λεπτομερής αναδρομή στην ιστορία των φαρμάκων.