Η ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

LYRIC POETRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος (1893-1987)
  5. 1955
  6. 438-461
    • A speech by new academic with theme the lyric poetry, it's importance and the danger of it's extination due to the cruel and realistic life of modern man.
    • Ομιλία του νέου ακαδημαϊκού με θέμα την λυρική ποίηση, την σημασία της και τον κίνδυνο που διατρέχει να αφανιστεί απ' τη σκληρή και ρεαλιστική ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.