ΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

THE RAINFALL IN THE MEDITERRANEAN REGION IN RELATION TO SOLAR ACTIVITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1955
  6. 391-401
    • The effect of sunsports on rainfalls in the mediterranean region based on facts of 35 stations. For this pyrpose, the average rain elevations that correspond in a hundred years of solar action were calculated and after, curves were maped out based on these that represent the course of rain outside the cycle. It is concluded that the effect of solar action in clear on the winter and summer rain elevation.
    • Εξετάζεται η επίδραση των ηλιακών κηλίδων επί των βροχοπτώσεων της Μεσογείου, επί τη βάσει των δεδομένων 35 σταθμών . Προς το σκοπό αυτό, υπολογίσθηκαν τα μέσα ύψη βροχής που αντιστοιχούν σε έκαστο έτος της ηλιακής δράσεως και ακολούθως χαράκτηκαν βάσει αυτών καμπύλες, που παριστάνουν την πορεία της βροχής εντός του κύκλου. Προκύπτει ότι η επίδραση της ηλιακής δράσεως είναι σαφής στα χειμερινά και θερινά ύψη βροχής.