ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

ON THE YEARLY COURSE OF THE AIR TEMPERATURE IN ATHENS AND IT'S IRREGULARITIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Mariolopoulos Ilias
  5. 1955
  6. 309-348
    • The yearly course of the air temperature of Athens is being examined through the average daily and monthly rates based on observations of the 50 year period 1901-1950. In the 1st part, a detailed study of the yearly course of the temperature is made and in the 2nd, the irregularities of that yearly course.
    • Εξετάζεται η ετήσια πορεία της θερμοκρασίας του αέρα των Αθηνών, δια των μέσων ημερησίων και των μηνιαίων τιμών αυτής, βάσει παρατηρήσεων της πεντηκοταετίας 1901-1950. Στο 1ο μέρος γίνεται λεπτομερής μελέτη της ετήσιας πορείας της θερμοκρασίας και στο 2ο μέρος των στην ετήσια αυτή πορεία ανωμαλιών.