1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1955
  6. 299-301
    • The weed - fungis synchytrium pappilatum farlow, is presented which appears in Greece for the first time. This fungis belings to the familly chytridiaceae and was found as a parasite on the leaves ediperms of the self-sown plant Erodium cicutarium.
    • Παρουσιάζεται ο φυκομύκητας synchytrium papillatum farlow, ο οποίος εμφανίζεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο μύκης αυτός ανήκει στην οικογένεια των χυτριδιιδών (chytridiaceae) και ευρέθη ως παράσιτο στην επιδερμίδα των φύλλων του αυτοφυούς φυτού erodium cicutatium.