ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΣΜΟΥ

THOUGHTS ON ATOMISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1955
  6. 283-286
    • A short report on the views of top ancient greek philosophers relative to the atomicity matler, of the duality matler-energy and the concepts of photons and of quantum.
    • Σύντομη αναφορά στις απόψεις κορυφαίων αρχαίων ελλήνων φιλοσόφων σχετικά με την ατομικότητα της ύλης, τον δυισμό ύλης-ενέργειας και τις έννοιες του φωτονίου και των κβάντα.