ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΩΝ

A CONTRIBUTION TO THE INVESTIGATION OF THE GEOMETRICAL ALGEBRA OF THE PYTHAGOREANS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1955
  6. 262-282
    • Proof is described of various relations and proposals that are mentioned by Archimides without proof. For example : The law of formation of the side and diameter number is described as iw was proved by Theon of Smyrna. Also, the relations 265 < ρίζα3 < 1351, 153 780 2 2 2 2 265=3153-2, 1351=3780+1 are proven.
    • Περιγράφονται αποδείξεις δοαφόρων σχέσεων και προτάσεων που αναφέρονται από τον Αρχιμήδη χωρίς απόδειξη. π.χ. περιγράφεται ο νόμος σχηματισμού των πλευρικών και διαμετρικών αριθμών όπως αυτός διεσώθη από τον Θέωνα τον Σμυρναίο. Επίσης αποδεικνύονται οι σχέσεις 265 <ρίζα3<1351 2 2 2 2 153 780 265=3.153-2, 1351=3780+1