ΕΚ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΛΧΙΚΟΥ : ΚΟΛΧΙΚΟΝ ΤΟ ΠΑΡΝΑΣΣΙΟΝ SART, ORPH, HELDR ΚΑΙ ΚΟΛΧΙΚΟΝ ΤΟ ΓΛΩΣΣΟΕΙΔΕΣ BOISS ET SPRUN

GREEK TYPES OF COLCHICUM : COLCICHUM THE PARNASSICUM SART, ORPH, HELDR AND COLCICHUM THE LINGUIFORM BOISS AND SPRUN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kritikos P. G. | Κρητικός Παν.
  5. 1955
  6. 245-255
    • The colchicum parnassicum and linguiform are being studied. Their description is given, their anatomy and their chemical examination.
    • Μελετώνται τα είδη παρνάσσιον και γλωσσοειδές του κολχικού. Δίδεται η περιγραφή τους , η ανατομία τους και η χημική τους εξέταση.