ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΖΩΝΗΝ (ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ-ΕΥΒΟΙΑΣ)

CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. TECTONIC STUDY IN THE EASTERN GREEK ZONE (AREA LOKRIDOS-EVIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980) | Trikkalinos John
  5. 1955
  6. 220-223
    • The study shows that in the area Lokridos-Evia, two various chronic oregenetic movements didn't effect, in other words, one towards the emplacement of the beds of the lower and upper cletaceous and towards the emplacement of the upper cretaceous but only one, the already known kimerian oregenetic movement, which folded intensly both beds of the upper Jura.
    • Η έρευνα δεικνύει ότι στην περιοχή της Λοκρίδος-Ευβοίας, δεν επέδρασαν δύο χρονικώς διάφοροι ορογενετικές κινήσεις, δηλ. μία προ της αποθέσεως των στρωμάτων του κατωτέρου και ανωτέρου κρητιδικού και προ της αποθέσεως του ανωτέρου κρητιδικού, αλλά μία μόνο, η ήδη γνωστή αρχαιοτέρα κιμερική ορογενετική κίνηση, η οποία επτύχωσε εντόνως και τα πετρώματα του ανώτερου Ιουρασικού.