ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Maximos | Εμμανουήλ, Εμμανουήλ Ι. (1886-1972) | Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Εμμανουήλ Ε | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1955
  6. 197-198
    • The book "Analytical board of greek bibliography" by the French Institute is presented which refers to the greek bibliography of the years 1946-52. Also, m. Cons. Ger. Politon's book "Concerning the behaviour of carbon inside fluids of some inorganic combinations" is presented, and finally, the periodical work writting "Geological chronicle of greek countries".
    • Παρουσιάζεται το έργο "Bulletin analytique de bibliographie hellenique", του Γαλλικού Ινστιτούτου, το οποίο αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία ων ετών 1946-1952. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κωνστ. Γερ. Πολίτου "Περί της συμπεριφοράς του άνθρακος εντός υγρών τινών ανοργάνων εντύσεων" και τέλος το περιοδικό σύγγραμμα "Γεωλογικά Χρονικά των Ελληνικών Χωρών".