ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ALEXANDER FLEMING

THE SCIENTIFIC WORK OF ALEXANDER FLEMINC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1955
  6. 169-182
    • A scientific memorial service of foreign member of the Athens Academy and inventor of penicillin, Alexander Fleming. His priceless work to humanity is pointed out and the major achievements of his scientific work are mentioned. A list of his scientific publications from 1908 until 1955, the year the died is enclosed.
    • Επιστημονικό μνημόσυνο του ξένου εταίρου της Ακαδημίας Αθηνών και εφευρέτη της πενικιλλίνης Alexander Fleming. Επισημαίνονται οι ανεκτίμητες υπηρεσίες του στην ανθρωπότητα και αναφέρονται τα κυριότερα επιτεύγματα του επιστημονικού του έργου. Επισυνάπτεται κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων του από το 1908 έως το 1955 όπου και απεβίωσεν.