Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ '21 ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

THE BATTLE OF 21 AND THE FIRST PHILHELLENIC DEMONSTRATIONS FOR IT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1955
  6. 148-167
    • A panegyric speech on the occasion of the celebration of the national anniversary of 1821. The speech is focussed on the first philhellinic demonstrations that were held in various countries and on how much they contributed in the creation of a positive climat in societies of other countries.
    • Πανηγυρική ομιλία με αφορμή τον εορτασμό της εθνικής επετείου του 1821. Η ομιλία επικεντρώνεται στις πρώτες φιλελληνικές εκδηλώσεις που έγιναν σε διάφορες χώρες και στο πόσο αυτές συνέβαλαν στην δημιουργία θετικού κλίματος στις κοινωνίες των άλλων χωρών.