Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ DIAZINON

FIGHTING THE DISEASE AFFECTING OLIVE TREES BY THE NEW DRUG DIAZINON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Liakatas Loukas | Λιακαπάς Λουκάς
  5. 1955
  6. 142-147
    • The new drug for the fight against the disease affecting olive trees, diazinon, is presented. For the check of the drug's value, two trial fields planted with olive trees are established where the drug is tested and the results are studied.
    • Παρουσιάζεται ένα νέο φάρμακο καταπολεμήσεως του δάκου της ελιάς, το diazinon . Για τον έλεγχο της αξίας του φαρμάκου, εγκαθίστανται 2 δοκιμαστικοί ελαιόφυτοι αγροί, όπου δοκιμάζεται το φάρμακο και μελετώνται τα αποτελέσματά του.