ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΛΕΠΙΩΝ ΤΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ (ΖΑΡΓΑΝΩΝ)

CONCERNING THE NATURE OF THE SCALE COLOURING OF NEEDLEPISH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Χρηστομάνος Αναστάσιος Α.
  5. 1955
  6. 111-115
    • Fish from the species Belone Belone needlefish, have scales in which a green colour is enclosed along with inorganic ions and possibly leucoma. This colour does not have spectrum absorption strips but an intense absorption in the red and violet-coloured.
    • Οι ιχθύς του είδους Belone belone (Ζαργάνες), φέρουν λέπια στα οποία περικλείεται πράσινη χρωστική μαζί με ανόργανα ιόντα και πιθανώς λεύκωμα. Η χρωστική δεν δεικνύει ταινίες φάσματος απορροφήσεως αλλά έντονη απορρόφηση στο ερυθρό και το ιώδες.