ΠΡΑΣΙΑΙ Ή ΒΡΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

PRASIA OR VRASIA OF KINOURIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1955
  6. 94-99
    • A geographical placing and the cultural identity of the ancient city Prasia or Vrasia which is situated on the coast of today's Leonidiou.
    • Γεωγραφική τοποθέτηση και πολιτιστική ταυτότητα της αρχαίας πόλεως Πρασιαί ή Βρασιαί η οποία τοποθετείται στην παραλία του σημερινού Λεωνιδίου.