ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΥΠΕΡΣΥΧΝΟΤΗΤΟΣ

SOME OBSERVATIONS ON THE EFFECT OF METEOROLOGICAL FACTORS DURING RADIO PROPAGATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-) | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1955
  6. 66-72
    • A comparative study of the variations of the tension field during the radiation wave from the decametric or centimetric area is being attempted. From the study, radio-electric conclusions arose that are mentioned at the end of the intermission and it's decrease. The meteorological factors are being examined that effect the propagation of electromagnetic fields.
    • Επιχειρείται συγκριτική μελέτη των μεταβολών της εντάσεως πεδίου κατά την ακτινοβολία κύματος εκ της δεκαμετρικής ή εκατοστομετρικής περιοχής. Απ' τη μελέτη προέκυψαν ραδιοηλεκτρικά συμπεράσματα που αναφέρονται στο βάθος των διαλείψεων και την εξ αυτών μείωση. Εξετάζονται οι μετεωρολογικοί παράγοντες που επιδρούν στην διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.