ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΖΕΝΙΘ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗΝ ΕΚΛΕΙΨΙΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1952

CONCERNING THE VARIATION OF THE BRIGHTNESS OF THE ZENITH DURING THE TOTAL ECLIPSE OF THE SUN ON THE 25TH FEBRUARY 1952. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μακρής Κ Ι
  5. 1955
  6. 23-27
    • The variation of the brightness of the Zenith during the total eclipse of the sun on the 25th February 1952 is being examined. In the study, the sphenophotometer Zeiss is used and it is concluded that the eclipse was brighter in the red.
    • Εξετάζεται η μεταβολή της λαμπρότητας του Ζενίθ κατά την ολική έκλειψη του ηλίου της 25 Φεβρουαρίου 1952. Στην μελέτη χρησιμοποιείται το σφηνοφωτόμετρο zeiss και διαπιστώνεται ότι η έκλειψη ήταν περισσότερο λαμπρή στο ερυθρό.