ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1937

REPORT OF ACTIVITIES OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1937 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π | Oikonomou G.
  5. 1937
  6. 93-110
    • Detailed report for the works, activities, publications, proclamations, prizes etc. of the Academy of Athens for the year 1937.
    • Λεπτομερής αναφορά στα έργα τις δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, προκηρύξεις, βραβεία κλπ. της Ακαδημίας Αθηνών κατά το έτος 1937.