ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ

INTERNAL TIDE AND BIG TECTONIC RUPTURES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1937
  6. 521-537
    • The writter speaking from his personal theory concerning the dynamic state of the crust from big ruptures, proceeded to systematic counts requisting to certily the existence of a relative movement of the zedgings of a tectonic rupture until the connection of it's alteration time. From the counts made, some conclusions alose which are mentioned in the announcement. The writter compares the passages time of the internal flood with the registry of the first eartquake waves (IP) in different parts of our country which before the quakes, showed stability.
    • Ο συγγραφεύς ορμώμενος από προσωπική θεωρία περί της δυναμικής καταστάσεως του φλοιού παρά τα μεγάλα ρήγματα προέβησε συστηματικές μετρήσεις ζητώντας να πιστοποιήσει την ύπαρξη σχετικής κινήσεως των δύο χειλέων ενός τεκτονικού ρήγματος ως και την συναρτήσει του χρόνου μεταβολήν αυτής. Από τις μετρήσεις οι οποίες έγιναν προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία και αναφέρονται εις την ανακοίνωση. Ο συγγραφεύς παραλληλίζει τις ώρες διαβάσεως της εσωτερικής πλημμυρίδος με την εγγραφή των πρώτων κυμάτων σεισμού (ip) εις διάφορα σημεία του τόπου μας τα οποία προ των εν λόγω σεισμών έδειχναν σχετικήν ευστάθειαν.