ΟΙ ΠΑΠΥΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

THE PAPYRUS OF ATHEN'S ARCHEOLOGICAL ASSOCIATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετρόπουλος Γεώργιος Α
  5. 1937
  6. 503-510
    • The papyrus collection that belong to the archeological association of Athens was donated in 1921 by departed professor Dimitri Papoulia who had gone to Egypt for matters of the university under homogenous m. Dimophilou Hosteva. It includes 66 documents and many pieces in good condition. All except for one, have legal and administrative content. Most are from the roman period, some from the ? from which 4 papyrus come from the zeno records.
    • Η συλλογή παπύρων η οποία ανήκει εις την Αρχαιολογικήν Εταιρίαν των Αθηνών εδωρήθη το 1921 μέσω του αειμνήστου καθηγητού Δημητρίου Παπούλια ο οποίος είχε μεταβεί εις την Αίγυπτον δι' υποθέσεις του Πανεπιστημίου, υπό του ομογενούς κυρίου Δημοφίλου Χοστέβα. Περιλαμβάνει συνολικά 66 έγγραφα και πολλά τεμάχια, σε καλή μάλλον κατάστασιν. Όλα εκτός ενός όντος μαγικού, είναι νομικού και διοικητικού περιεχομένου. Τα περισσότερα ανάγονται εις την ρωμαϊκήν περίοδον, λίγα δε εις την πτολεμαϊκήν, εκ των οποίων τέσσαρες πάπυροι προέρχονται εκ του αρχείου του Ζήνωνος.