ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Γ. ΦΡΑΤΖΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

FALSIFICATION OF THE TRANSMITTED MATERIAL OF THE SMALL CHRONOGRAPHY BY G. FRANTZI TO THE GREATER ONE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Papadopoulos I. | Παπαδόπουλος Ι.
  5. 1937
  6. 498-502
    • The announcement refers to the falsification of the transmilted material of the small chronography by G. Frantzi to the greater one. A simple and superficial (not atlentive) reading of the small chronicle is enough ti know that it is neither chronic, neither a summary of the chronicle but a simple biographic note or father an autobiography by Frantz. This point was not obseived and this is why many misunderstandings arose. The great chronicle is considered one of the greatest historic sources of the last years of the Byzantine Empire. Some passages of the small chronicle are mentioned in the announcement from which falsifications arose resulting reproducrtion. Many similar passages exist in the great chronicle.
    • Η ανακοίνωσις ασχολείται με την διαστρέβλωση του διαβιβασθέντος υλικού εκ της μικράς χρονογραφίας του Γ. Φρατζή εις την μεγάλην. Απλή και επιπόλαιη (όχι επισταμένη) ανάγνωσις του μικρού χρονικού, αρκεί να πείσει ότι τούτο δεν είναι ούτε χρονικόν, ούτε περίληψις χρονικού, αλλά απλό βιογραφικό σημειωματάριο ή μάλλον αυτοβιογραφία του Φρατζή. Το σημείον αυτό δεν παρετηρήθη και εξ αυτού πηγάζουν και οι παρεξηγήσεις. Το μέγα χρονικόν θεωρείται ως μία των σπουδαιοτέρων ιστορικών πηγών διά τους τελευταίους χρόνους της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Αναφέρονται δε εις την ανακοίνωσιν και μερικά χωρία του μικρού χρονικού εις τα οποία επήλθε αλλοίωσις από μέρους αντιγραφέων. Πάμπολλα χωρία παρόμοια υπάρχουν και εις την Μεγ. Χρονογραφία.