ΚΛΙΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

CLINICAL STUDIES ON IDIOPATHIC EPILEPSY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1937
  6. 490-497
    • A report on dealing methods of idiopathic epilepsy. The great therapeutic means which are used for the therapy, are the following. 1) pharmaceutic treatment 2) hydrotherapy 3) diet 4) hormonal adjustment By following the last method and only, was acheved and they were able to combat this horrible desease.
    • Αναφορά στις μεθόδους αντιμετώπισης της ιδιοπαθούς επιληψίας. Τα αποτελέσματικώτατα θεραπευτικά μέσα τα οποία μεταχειρίζονται διά την θεραπείαν αυτής, είναι τα εξής : 1) Η φαρμακευτική ιατρεία 2) Η υδροθεραπεία 3) Η δίαιτα 4) Η ορμονική ρύθμισις Δια της τελευταίας μεθόδου και μόνον δι' αυτής, επετεύχθη να εξαφανισθεί ο επιληπτικός παροξυσμός και να νικηθεί με επιτυχία η φρικτή αυτή νόσος.