ΠΕΡΙ ΑΛΜΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΘΕΑΣ

CONCERNING ALMOPIA AND ALMOPIA'S CODESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπακαλάκης Γ
  5. 1937
  6. 484-488
    • The announcement examines the existence and the installation of Almopon probaply east of Axion and around Strimona. An inscription is also given which mentions the workship of the Almopia goddess towards the Paggaeou mountain to Pieria valley.
    • Η ανακοίνωσις εξετάζει την ύπαρξιν και την εγκατάστασιν των Αλμώπων πιθανώς ανατολικώς του Αξιού και γύρω από τον Στρυμόνα. Παρατίθεται δε και επιγραφή, η οποία αναφέρει την λατρείαν εις την Αλμωπίαν Θεάν, εις τους πρόποδες του Παγγαίου όρους, προς την κοιλάδα της Πιερίας.