ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΖΙΜΟΝΘΙΩΝ

CONCERNING THE VARIATION CAUSES OF AZIMUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ξανθάκης Ιωάννης
  5. 1937
  6. 478-483
    • In a prior announcement, the variaton of azimuth was studied based on specific observations of the observatory. In this present announcement, the reasons that cause this phenomenon are examined as never observations of the ? observatory were taken under consideration. A board is shown which gives the observed rates of d Am=Am-Ap of the average date until the equivalent quantity of a 5 year period, (1931-1935). It is concluded that the inclinations of the equal-densed mass of the air towards the southern level of an area, are connections firstly of the sun's position over the horizon and secondly, of the air's temperature.
    • Εις προηγουμένην ανακοίνωσιν εμελετήθη η μεταβολή του αζιμονθίου βάσει ειδικών παρατηρήσεων του αστεροσκοπείου Στρασβούργου επί των διαδοχικών διαβάσεων του πολικού αστέρος, και διετυπωθησαν τα συμπεράσματα. Εις την παρούσαν ανακοίνωσιν ερευνώνται τα αίτια τα οποία προκαλούν το φαινόμενο τούτο, αφού ελήφθησαν υπ' όψιν και νεώτερες σχετικές παρατηρήσεις του αστεροσκοπείου του Στρασβούργου. Παρατίθεται πίνακας ο οποίος δίδει τις παρατηρηθείσες τιμές του dAm=Am-Ao δια την μέσην ημερομηνίας ως και το αντίστοιχο πλήθος των παρατηρήσεων δι' ολόκληρον πενταετίαν 1931-1935. Συμπεραίνεται δε, ότι οι κλίσεις των ισοπύκνων στιβάδων του αέρος ως προς το μεσημβρινόν επίπεδον τόπου τινός είναι συναρτήσεις, αφ' ενός μεν των θέσεων του ηλίου υπεράνω του ορίζοντος, αφ' ετέρου δε της θερμοκρασίας του αέρος.