ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ

A NEW PREPARATION METHOD OF METALS UNDER CALLOIDAL FORM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) | Στάθης Ε
  5. 1937
  6. 474-478
    • The announcement mentions the experiments that were conducted on silver metals, gold, platinum and palladium. The studies were made in cold and warm temperatures with solubles of various densities. The calloidals that were taken were clear and every trace of aluming had been removed trough osmosis. The added was not taken under consideration. The experiments of every metal is described analytically.
    • Η ανακοίνωσις αναφέρει τα πειράματα τα οποία έγιναν επί των μετάλλων αργύρου, χρυσού, λευκόχρυσου και παλλάδιου. Οι εργασίες έγιναν είτε εν ψυχρώ, είτε εις θερμοκρασίαν 60C με διαλύματα ποικίλουσας πυκνότητας. Τα κολλοειδή τα οποία ελήφθησαν ήσαν απολύτως καθαρά, και κάθε ίχνος αργιλλίου είχεν απομακρυνθεί διά διαπιδύσεως. Δεν ελείφθη υπ' όψιν η προστεθείσα γόμμα. Περιγράφονται αναλυτικά τα πειράματα για κάθε ένα μέταλλο χωριστά.