ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

PREPARATION OF CALLOIDAL SALTS OF SILVER SOLUBLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Andrikides A. | Ανδρικίδης Α. | Andrikides A.
  5. 1937
  6. 469-472
    • The announcement refers to the preparation of organic comporations of silver solubles under calloidal form various preparation cases with various conditions are mentioned.
    • Η ανακοίνωσις αφορά εις την παρασκευήν οργανικών ενώσεων του αργύρου διαλυτών υπό κολλοειδή μορφή. Αναφέρονται διάφορες περιπτώσεις παρασκευής με διάφορες συνθήκες.