Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 7ΟΥ, 8ΟΥ ΚΑΙ 9ΟΥ ΑΙΩΝΑ

THE PSYCHOLOGY OF THE ICONOGRAPHY OF BYZANTINE COINS OF THE 7TH, 8TH AND 9TH CENTURIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Freshfield Edwin Han
  5. 1937
  6. 400-407
    • A detailed description and analysis of the thematic material of a series of byzantine coins of the 7th, 8th and 9th century a.c. Thematology and iconography of these coins could be classified in three main categories 1. The maintainance of the Roman tradition 2. The development of Hellenism 3. The triumph of Christianity
    • Λεπτομερής περιγραφή και ανάλυση θεματολογίας σειράς βυζαντινών νομισμάτων 7ου, 8ου και 9ου αιώνα μ.χ. Γενικά θα μπορούσε η θεματολογία και εικονογραφία των νομισμάτων της εποχής αυτής να ταξινομηθεί σε τρείς μεγάλες κατηγορίες. 1. Την διατήρηση της Ρωμαϊκής Παράδοσης 2. Την ανάπτυξη του Ελληνισμού 3. Τον θρίαμβο του Χριστιανισμού.