ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

THE FOUNDATION OF THE POLYTECHNIC SCHOOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1937
  6. 382-399
    • This year the 100 th anniversary celebration of the polytechnic school was made. A retrospection of the history of the foundation was made and the form of it's fouction during the first years was investigated. In this present announcement an analysis of this "temple" of technical sciences was made.
    • Το τρέχον έτος 1937 εωρτάσθη η εκατοστή επέτειος του Πολυτεχνείου. Έγινεν ανασκόπησης του ιστορικού της ιδρύσεως αυτού και διερεύνηση της μορφής, υπό την οποία λειτούργησε τούτο κατά τα πρώτα χρόνια της συστάσεώς του. Εις την προκειμένην ανακοίνωσιν γίνεται επαρκής ανάλυσις, αυτού του αληθινού τεμένους των Τεχνικών Επιστημών.