ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΕΜΦΟΦΙΛΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΟΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΕΝΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ

CONCERNING THE PRESENCE OF THE NEUROLYPHOPHILE VIRUS IN URINE OF GUINEA-PIGS VACCINATED WITH THIS VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1937
  6. 376-378
    • The author following previous researches on the νευρολεμφοφιλος virus, searched systematically, in another range of researches for the possible existance of he about virus in animals urine that were vaccinated by him hypodermically or ?. The researches were exclusively arried out guinea pigs and rabbits. The experiments are reported in detail in the announcement. The extracted conclusion is that the neurolymphophile virus is possible to he found in urine of animals vaccinated by this virus.
    • Ο συγγραφεύς συνεχίζει προηγούμενες έρευνες επί του νευρολεμφοφίλου ιού, ανεζήτησε συστηματικώς εις άλλη σειρά ερευνών την τυχόν ύπαρξιν του εν λόγω ιού, εις τα ούρα των ζώων, τα οποία εμβολίασε ο ίδιος, είτε δια της υποδορείου, είτε δια της ενδεγκεφαλικής οδού. Οι έρευνες έγιναν αποκλειστικά επί ινδοχοίρων και κονίκλων. Τα πειράματα αναφέρονται αναλυτικά εις την ανακοίνωσιν. Το εξαχθέν δε συμπέρασμα, είναι ότι ο νευρολεμφόφιλος διηθητός ιός είναι δυνατόν να ανευρεθεί εις τα ούρα πειραματοζώων εμβολιασθέντων δι' αυτού.