ΧΗΜΕΙΑ : ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΥΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΩΞΙΤΟΥ

THE RELATION BETWEEN CRYSTALLINE TEXTURE AND SOLUBILITY OF GREEK BAUXITE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Deligiannis Ant | Δεληγιάννης Αντ. | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1937
  6. 373-376
    • The authors had the opportunity to carry out experiments of dissolvine sambles of greek bauxite of various origins. During these experiment it was found that aluminium oxide of greek bauxite is easily dissolved in caustic nitrogen under pressure, for some, partially dissolved and for other bauxites almost non-dissolvable. The authors conclude that the theory is proven concerning of greek the solubility bauxite.
    • Οι συγγραφείς είχαν την ευκαιρίαν να εκτελέσουν σειράν πειραμάτων διαλυτοποιήσεως δειγμάτων ελληνικού βωξίτου διαφόρου προελεύσεως. Κατά τα πειράματα τούτα διεπιστώθει ότι το οξείδιον του αργιλλίου ελληνικών τινών βωξιτών, είναι ευχέρως διαλυτόν εις το καυστικόν νάτριον υπό πίεσην, άλλων μερικώς μόνον διαλυτόν και άλλων βοξιτών. Τέλος καθόλου ή σχεδόν καθόλου διαλυτόν. Οι συγγραφείς καταλήγοντες, θεωρούν ως πλήρως αποδεικνυόμενη την εκφρασθείσα υπόθεση περί της διαφόρου διαλυτότητος του ελληνικού βωξίτου.