Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

THE PURPOSE OF THIS INVESTIGATION WAS TO STUDY THE ETHICAL JUDGMENT OF GREEK YOUTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Γεώργιος Θ
  5. 1937
  6. 367-372
    • This announcement refers to the development of the ethical judgment of the greek tecnagery. For examing the matter there was a research that was carried out an one 430 students of secondary school, 268 boys, 16-18 years old and 162 girls, 15-18 years old. They were given a german story in which the main character was a 17 year old day. After reading the story the students had to answer 4 questions that are reported in the announcement. From their answers, the conclusions were druwn that are also mentioned in the announcement. We conclude that the judgment of the greek tenager develops during the 16th year of their life and its total development concludes during their 18th year .
    • Η ανακοίνωσις αναφέρεται εις την εξέλιξιν της ηθικής κρίσεως του έλληνος εφήβου. Δια να γίνει γνωστόν αυτόν, έγινε έρευνα . Εις 430 μαθητές γυμνασίου, 268 νέους και 162 νέες, ηλικίας οι νέοι 16-18 ετών και οι νέες 15-18 ετών - εδόθη εν γερμανικόν ιστόρημα. Στο ιστόρημα πρωταγωνιστούσε ένας νέος 17 ετών, του οποίου την ιστορίαν αφού εδιάβασαν οι μαθηταί εις τους οποίους έγινε η έρευνα, εκληθησαν να απαντήσουν εις 4 ερωτήματα τα οποία και αναφέρονται εις την ανακοίνωσιν. Εκ των απαντήσεων εξήχθησαν και τα πορίσματα τα οποία επίσης αναφέρονται. Συμπερασματικά, η κρίση του έλληνος εφήβου κατά 65-75% επισυμβαίνει κατά το 16ον έτος, πλήρης δε ανάπτυξης αυτής, κατά το 18ον έτος και πέραν.