ΓΕΩΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΛΕΥΚΑΔΙ

GEOLOGICAL RESEARCHES IN LEFKADA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Renz Carl | Renz Karl
  5. 1937
  6. 346-354
    • The author found in the southern area of Lefkada, on the hills of Achrada and mount chain Sikeros, new appearances of the upper Liasiou and Dogeriou. The founding of the new appearances complete the general map of the author where the spreading of the upper Liasiou and Dogeriou is noted in the andriatic-ionian zone of Greece and aAbania. In Iourasion in Lefkada and in Meganisi the author managed to find new appearances of which appear in stratums of Bigla in the andriatic-ionian zone. Similar stratums to the upper were certifien in the calcareous range of Kithros island also which is near the South-Eastern cape of Meganisi.
    • Ο συγγραφέας ανεύρεν επί της νήσου Λευκάδος και δη εις το νοτιώτερον τμήμα αυτής, στις λοφοσειρές της ΑΧΡΑΔΑΣ καθώς επίσης και στην οροσειρά του Σινιερο, νέες εμφανίσεις του ανωτέρω Λιασίου και Δογγερίου. Η ανεύρεσις των νέων εμφανίσεων, συμπληρώνει τον γενικόν χάρτην του συγγραφέως, εις το οποίον σημειώνεται η αξάπλωσις του ανωτέρου Λιασίου και Δογγερίου, εις την αδριατικο-ιόνιον Ζώνην τηε Ελλάδος και Αλβανίας. Εις το Ιουράσιον της Λευκάδος και εις το Μεγανήσι ο συγγραφεύς κατόρθωσε να βρεί νέες εμφανίσεις Απτύχων, τα οποία εμφανίζονται εις τα στρώματα της βίγγλας της Αδριατικο-ιονίου Ζώνης. Ανάλογα στρώματα προς τ' ανωτέρω, επιστοποιήθησαν και εις την ασβεστολιθικήν σειράν της νήσου Κίθρου, η οποία ευρίσκεται πλησίον του νοτιοανατολικού ακρωτηρίου του Μεγανήσου.